**** Ananas Hotel - Alanya-ANTALYA Rezervasyon Tel: 0242 514 15 50

ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Palmiye Sokak No:6 Mersin yolu üzeri Alanya/ANTALYA

İLKSAN De-Ha Otel - ANKARA ÖĞRETMEN EVİ: Rezervasyon Tel: 0312 431 34 11

ADRES: Kıbrıs Caddesi Taşkent Sokak No:25 Kurtuluş-ANKARA

İLKSAN DİDİM TESİSİ(Didim-AYDIN) Rezervasyon Tel: 0256 813 34 60

ADRES:Altınkum Mahallesi 83 Sokak No:18 (09270) Didim/AYDIN

KARTAL KONUKEVİ (İstanbul Anadolu Yakası) Rezervasyon Tel: 0216 442 19 43

Gümüşpınar mh.Adaçayı sk.No:3 Kartal-İSTANBUL

İLKSAN TAKSİM KONUKEVİ (İstanbul Avrupa Yakası) Rezervasyon Tel: 0212 292 72 00

ADRES:Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi No: 34 Beyoğlu / İSTANBUL

İLKSAN İZMİR KONUKEVİ (Konak) Rezervasyon Tel: 0232 483 19 43

ADRES:Akdeniz Mahallesi 1328 Sokak No:3 Konak/İZMİR

PDF Yazdır e-Posta

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu

AYDINLATMA METNİ

 

Bu açıklama, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla;sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi unvanı iş bu sitede şirketimize bağlı faaliyet gösteren şirket şubelerinin hepsini birden ifade etmek üzere kullanılan bir unvandır.

Şirketimiz bağlı faaliyet gösteren şubelerimiz.

ANANAS OTEL ŞUBESİ – (Alanya-ANTALYA)

DEHA OTEL ŞUBESİ – (Alanya-ANTALYA)

DE-HA İLKSAN OTEL – ÖĞRETMENEVİ ŞUBESİ  (Kurtuluş-ANKARA)

İLKSAN DEHA DİDİM TESİS ŞUBESİ (Didim-AYDIN)

İLKSAN KARTAL KONUKEVİ ŞUBESİ – (İSTANBUL (Anadolu Yakası)

İLKSAN TAKSİM KONUKEVİ ŞUBESİ – (İSTANBUL (Avrupa Yakası)

İLKSAN İZMİR KONUKEVİ ŞUBESİ (Konak-İZMİR)

DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketitarafından, işbu metinde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halleri haricinde, 6698 sayılı Kanun uyarınca ve aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamla toplanarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilmesi, mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilmesi için açık rızanızı talep ediyoruz.

Kanun kapsamında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri; Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

VERİ SORUMLUSU

DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketitarafından, Kanun’un 4 ncu maddesinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda ve bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecek ve Kanun'un izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b)Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c)Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç)İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

1) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 Kimlik  Bilgileri

 Nüfus cüzdan kimliği, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı üzerinde yer alan fotoğraf ve bilgiler.

 İletişim Bilgileri

 İletişim adresi, E-posta Adresi, Mobil-Sabit Telefon Numarası vb.

 Çalışan Özlük Bilgileri

 Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belge kayıtları, mal bildirimi bilgileri,   özgeçmiş bilgileri, izin   bilgileri vb.

 Hukuki İşlem Bilgileri

 Adli makam yazışma bilgileri, dava dosyasında ki bilgiler vb.

 Müşteri İşlem  Bilgileri

 Çağrı merkezi kayıtları, fatura, sipariş bilgileri, talep bilgileri, anket ve form bilgileri.

 Fiziki Mekân Güvenlik   Bilgileri

 İşyerine Giriş-Çıkış ve İşyerinde Bulunma Sırasında Alınan Kapalı Devre Kamera Görüntü   Kayıtları, Ses Kayıtları, Güvenlik Kayıtları, Araç Plakası

 İşlem Güvenlik Bilgileri

 Kişisel/Şirket'e ait elektronik cihazlar ile Şirket ağları üzerinden internete erişim log kayıtları,   ilgili IP adresleri, şifre   ve parola bilgileri vb.

 Finansal Bilgiler

 Finansal performans, bilanço, banka hesap ve kredi kart bilgileri

 Mesleki Deneyim

 Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitimler, sertifikalar vb.

 Pazarlama  Bilgileri

 Alış-veriş geçmiş bilgileri, reklam, kampanya çalışmalarıyla elde edilen bilgiler

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar.

 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, sosyal medya hesaplarının   yönetimi, yapılan tanıtım ve   reklamlarda ki kayıtlar vb.

 Özel Nitelikli  Kişisel Veri  Bilgileri

 Dernek, Vakıf, Sendika üyeliği, dini, ceza mahkûmiyet bilgileri, Sağlık Bilgileri.

 Diğer  Bilgiler

 Banka hesap bilgisi, Çalışanın bakmakla yükümlü olduğu aile birey bilgisi vb.

 

2) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, tarafınızdan iletilen bilgi ve belgeler, ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport ve kimlik fotokopiniz, kapalı devre kamera kayıt sistemi, dış hizmet alınan istihdam, hizmet veya danışmanlık şirketleri, acenteleri ve benzeri kanallarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle işbu şirketin, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişi(ler) veya yetkili kurum ve kuruluş(lar) tarafından işlenebilecektir. Buna göre Kanunun 5. Maddesi kapsamında;

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (Şirketin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa etmesi)

ç)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

          Kanunun 6. Maddesi kapsamında; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri haricinde kalan kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

          Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

          Kişisel verileriniz yukarıda sayılan hukuki sebepler dışında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanun ve ilgili diğer yasal mevzuatlar gereğince işlenebilecektir.

3) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde işlenebilecektir:

Misafir konaklama hizmetlerinin sağlanması,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün, hizmet, tanıtımını sosyal medya ve diğer mecralarda yapabilmek, kampanyalardan faydalandırabilmek ve haberdar edebilmek,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek sizlere sunulması,

Kanundan ve sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Taraflar arasında gelecekte doğması muhtemel hukuki problemlerin çözümlenmesi,

Misafirin konaklama süresince hizmet kesintisi ve problemlerinde misafirle iletişim sağlanması,

Misafirin, kullanılan elektronik sistem vasıtasıyla hizmet alım bedelini ve sair ödemeleri gerçekleştirmesi,

Misafirlerin ve kamu sağlığının korunması, sağlık hizmeti sağlanması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

İş güvenliği ve fiziksel güvenliğin sağlanması; işyeri giriş-çıkışlarının idari yönetimi, takibi ve kontrolü; ofis binalarına, bölümlerine, sistem odalarına, misafir odalarına giriş güvenliğinin sağlanması, internet veri ağının idari yönetimi ve siber güvenliğin sağlanması

4) KIŞISEL VERILERIN AKTARIMI

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu'nda ön görülen temel ilkelere uygun olarak ve kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri dâhilinde,

a)Bilgi ve belge almaya yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına

b)Şirketin, doğması muhtemel hukuki problemlerin önlenmesi veya çözümlenebilmesi kapsamında hizmet aldığı hukuki danışmanlık bürolarına

c)Şirketin sınırlı sayıdaki doğrudan veya dolaylı yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerine, grup şirketi ve hissedarlarına, iştiraklerine, (Daha detaylı bilgi almak için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz)

ç)Şirketin, sağlık hizmeti almakta olduğu sağlık kuruluşlarına ve sigorta şirketlerine

d)Şirketin, ilgili yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek üzere "Veri İşleyen" sıfatıyla hizmet aldığı kurum veya kuruluşlara

e)Şirketin, hizmet almakta olduğu vergi danışmanları ve sair danışmanlık firmaları

f)Hukuki yükümlülüklere ve şirket politikalarına uyum kapsamında düzenleyici veya denetleyici kurum resmi mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 4. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin, kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve aktarım açısından kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanır. Şirketimiz, kişisel bilgilerinizi, bu amaç, kapsam ve faaliyetler dışında hiçbir amaçla kişisel verilerinizi kullanmamakta ve satmamaktadır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızca alınmaktadır.

5) KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi kapsamında dilediğiniz zaman şirketimize başvurarak;

a)Kişisel verilerinizin işlenip, işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz,

6)BAŞVURU YÖNTEMİ

          KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince; KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Başvuru Formu'nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, KVKK’nu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketlerimize iletebileceğiniz gibi, aşağıdaki yöntemlerden biri ile talepte bulunabilirsiniz.

a) Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını; DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kavaklıdere Mahallesi Büklüm Cadde No:6/3 Çankaya-ANKARA adresine elden kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin: Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) ile bizzat elden,

b) Dolduracağınız form ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeyi, Noter kanalı ile iadeli taahhütlü mektupla,
c) Elektronik ortamda; şahsınıza ait e-posta yoluyla, imzalı başvuru formunuz ile kimliğinizi tespit edici belgenin birlikte taranmış halini Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir   e-posta adresine, e-posta konu kısmına; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ifadesinin yazarak,

İletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır..

          Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

a)Ad, soyad, başvuru tarihi ve imza,

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için T.C. Kimlik Numarası, Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c)Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,

ç)Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,

d)Talep Konusu’nun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Şirketlerimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Kapsamındaki Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

DE-HA İnşaat Yatırımlar Otelcilik Turizm Bilişim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

 

DE-HA A.Ş. İLKSAN'IN, TAM HİSSE İLE SAHİBİ OLDUĞU KURUMLAR VERGİSİNE TABİ TİCARİ BİR ŞİRKETİDİR.